Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział Garwolin

List prezesa ZNP skierowany do pracowników oświaty z okazji rozpoczęcia Roku Szkolnego 2010/2011

image001.jpg


Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy!


Rozpoczynamy kolejny rok pracy w szkołach i placówkach oświatowych. Związek Nauczycielstwa Polskiego podejmuje szereg działań, aby praca nauczycieli i nauczycielek, wychowawców oraz pracowników szkolnej administracji i obsługi była coraz lepiej wynagradzana.

Poprawiony (środa, 01 września 2010 22:15)

Więcej…

 

Rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli

Rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli – podpisane

Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall, w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej, podpisała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 września 2010 r.

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. nr 22, poz. 181, z późn. zm.) jest rozporządzeniem wykonawczym do ustawy Karta Nauczyciela, przygotowywanym w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy oraz po zasięgnięciu opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Poprawiony (wtorek, 27 lipca 2010 23:48)

Więcej…

 

List prezesa ZNP na zakończenie roku szkolnego 2009/2010

aaa_1.jpg

Szanowne Koleżanki,

Szanowni Koledzy,


dobiegł końca kolejny rok Waszej wytężonej i ciężkiej pracy. Związek Nauczycielstwa Polskiego stara się, aby była ona coraz lepiej opłacana i cieszyła się coraz większym prestiżem społecznym. Mają temu służyć wszystkie działania podejmowane przez Związek, których celem jest wzrost płac, lepsze warunki pracy i stabilność zatrudnienia. Niestety, obawiamy się, że ministerstwo edukacji będzie chciało zrezygnować z ustawowego uregulowania kluczowych dla nauczycieli obszarów branżowego prawa pracy i przekazać je samorządom. 

Przypomnę, że aby poznać opinię środowiska w tej sprawie, Związek w kwietniu i maju przeprowadził referendum. Na pytanie „Czy Karta Nauczyciela, tak jak obecnie, powinna na szczeblu centralnym określać pragmatykę zawodową nauczycieli, w tym między innymi czas pracy, wynagrodzenie, formy zatrudnienia i świadczenia socjalne?” odpowiedzi udzieliło aż 259.318 nauczycieli z całej Polski. Twierdząco odpowiedziało 255.755 osób, opowiadając się za zachowaniem ustawy w dotychczasowym kształcie, a tylko 3.563 osób jest przeciwnego zdania.
Zapewniam, że Związek Nauczycielstwa Polskiego będzie bronił Karty Nauczyciela i już dziś zachęcam do udziału we wspólnych akcjach naszego środowiska!

Poprawiony (środa, 07 lipca 2010 20:46)

Więcej…

 

Inicjatywa "Przedszkole dla każdego"

11 maja 2010 r. Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski zarejestrował Komitet Inicjatywy Ustawodawczej, która dotyczy upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Związek Nauczycielstwa Polskiego informację o zarejestrowaniu komitetu otrzymał 12 maja z Kancelarii Sejmu.

- Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, postanawiam o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej ustawy z dnia … o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – napisał marszałek w swoim postanowieniu nr 39 z dnia 11 maja br.

Poprawiony (piątek, 21 maja 2010 22:02)

Więcej…

 

Konferencja sprawozdawczo-wyborcza relacja

      W sobotę 15 maja 2010 rok w Szkole Podstawowej nr 1 w Garwolinie odbyła się Konferencja sprawozdawczo-wyborcza Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Garwolinie.

    W Konferencji uczestniczyli delegaci reprezentujący członków ZNP z 22 Ognisk z terenu Powiatu Garwolińskiego i 2 Ognisk z Powiatu Otwockiego, oraz członkowie ustępującego Zarządu Oddziału, Sekcji Emerytów i Rencistów, Sekcji Administracji i Obsługi oraz Komisji Rewizyjnej.

Poprawiony (piątek, 21 maja 2010 21:12)

Więcej…

 
Polecamy